Мобинет

http://www.mobinet.mn

MNP75

http://phone.mobinet.mn/

Глобус карт

http://globus.mobinet.mn/

Хэрэглэгчийн булан

http://customer.mobinet.mn/

Онлайн худалдаа

http://mobicom.mn

 

MNP75 үйлчилгээг дараах гурван төрлөөр ашиглах боломжой. Үүнд:

  • Уламжлалт суурин IP утас
  • Сүлжээнд холбогдсон компьютер
  • Гар утас

MNP75 үйлчилгээний хэрэглэгч болохдоо:

  • Иргэний үнэмлэхтэйгээ Мобикомын үйлчилгээний төвүүд дээр ирж үйлчилгээний эрх нээлгэх
  • Онлайнаар буюу http://mobicom.mn вэб сайтаар дугаар худалдан авах боломжтой.

1. Шинэ дугаарын үнэ

Шинэ дугаар Хугацаа Нэгж Үнэ
Энгийн дугаар 30 хоног 5000 төг 10000 төг
Хүрэл дугаар
(75 75 AB BA
75 75 AA AB
75 75 BA AA)
60 хоног 10000 төг 30000 төг
Мөнгөн дугаар
(75 75 АВ АВ
75 75 АА BB)
90 хоног 20000 төг 100000 төг
Алтан дугаар
(75 75 АА АА)
180 хоног 40000 төг 200000 төг

2. Ярианы үнэ тариф

Ярианы чиглэл 7575, 7585, 7595 007-7999xxxx
MNP75 сүлжээндээ 6 төг 6 төг
Мобикомын сүлжээ рүү 30 төг 30 төг
Бусад суурин сүлжээ рүү 20 төг
МЦХ орон нутгийн дугаар руу 40 төг
Бусад үүрэн сүлжээ рүү 50 төг 50 төг

3. Олон улсын ярианы тариф

  • MNP75-ын хэрэглэгч нь олон улсын яриа хийхдээ * + Улсын код + Утасны дугаар хийн залгах боломжтой ба Глобус үйлчилгээний 1 минутын үнэ тарифаас 84 төгрөгөөр бага байна. Глобус үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг globus.mobinet.mn хаягаас авна уу
  • ОУ-ын ярианы бусад гарцаар ярихад 1 минутын үнэ тариф 30 төг + тухайн гарцын тариф байна.

4. Дансаа цэнэглэх

Картын төрөл Хугацаа Нэгж Үнэ
3000 карт - 3000 төг 3000 төг
5000 карт 1 сар 3000 төг 5000 төг
10000 карт - 10000 төг 10000 төг
15000 карт - 15000 төг 15000 төг
20000 карт 3 сар 14000 төг 20000 төг
36000 карт 6 сар 24000 төг 36000 төг
60000 карт 6 сар 60000 төг 60000 төг
120000 карт 12 сар 120000 төг 120000 төг

5. Төлбөрийн хэлбэр, нөхцөл

MNP75 урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний цэнэглэх эрхийг:

  • Мобикомын аль нэг үйлчилгээний төв дээр очиж
  • http://mobicom.mn вэб сайтаар онлайнаар худалдан авах боломжтой.
  • Мобайл диллерүүдээс худалдан авах боломжтой.

6. Нэмэлт үйлчилгээ

Картын төрөл Хугацаа Үнэ
Дугаар хадгалах 30 хоног 3000 төг
Дугаар шилжүүлэх - 3000 төг

7. Төхөөрөмжийн үнэ

Төхөөрөмжийн нэр Үнэ
ATCOM 610 90000 төг
ATCOM 620 110000 төг

8. Үйлчилгээний хугацаа, тавигдах хязгаарлалтууд болон дугаарын эрхийг цуцлах

Төлөв Хугацаа Гарах яриа Орох яриа Цэнэглэх боломж
Шинээр авсан хэрэглээгүй дугаар Авсан өдрөөс хойш хэрэглэхгүй 180 хоног болвол дугаар хүчингүй болно

Үйлчилгээний хугацаа Шинэ дугаарыг дагалдах болон цэнэглэх эрхийн дүнгээс хамааран үйлчилгээний хугацаа ялгаатай байна.

Үйлчилгээ идэвхигүй байх хугацаа Үйлчилгээний хугацаа дуусахад нөөц 14 хоног эхэлнэ.

Үйлчилгээний эрх сэргээлгэх хугацаа Үйлчилгээний идэвхгүй байх хугацаа дуусахад үйлчилгээний эрхийг сунгах боломжтой, орох ба гарах дуудлагагүй 90 хоног үргэлжилнэ.

Дугаар хүчингүй болох хугацаа Үйлчилгээний эрх сэргээлгэх хугацаа дууссан 91 дэх хоногоос дугаар хүчингүй болно.
Хүчингүй болсон дугаарыг сэргээх Хүчингүй болсон дугаарыг эзэмшигч 6 сарын дотор дахин ашиглах хүсэлт гаргасан тохиолдолд дугаар хадгалах үйлчилгээний сар бүрийн 3000 төгрөгөөр тооцож сэргээнэ. (Анхны хэрэглэгчийн бичиг баримтыг үндэслэнэ)

Хүчингүй болсон дугаарыг дахин борлуулах Хэрэглэгч ашиглах хүсэлт 6 сарын дотор гаргаагүй нөхцөлд дугаарыг дахин худалдаанд гаргаж борлуулна